Πολιτική Ποιότητας ISO

  Η ικανοποίηση των πελατών για τα παραγόμενα, από την εταιρεία μας, προϊόντα αποτελεί τον κεντρικό στόχο της πολιτικής ποιότητας μας.

 Το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 αλλά και η πρόθεσή μας για τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και την διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων μας.

 Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Πιο συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις νόμιμες απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τις νομοθετικές / κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, και αφορούν τα προς παράδοση έργα, καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση της εταιρείας.

 Το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας είναι,
Κατασκευή Μηχανημάτων Συσκευασίας

 Ο χρόνος παράδοσης και οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι τα βασικότερα στοιχεία μας εξασφαλίζοντας την υπεροχή της εταιρείας στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποίησής της.

 Η Διοίκηση, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση το κεντρικό στόχο της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. Βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.

 Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔΠ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά.